USTAVNI SUD BiH DONIO ODLUKU: Bošnjački učenici u Konjević-Polju su diskriminirani


Odluka se posebno odnosi na obavezu utvrđivanja diskriminacije po pitanju prava na bosanski jezik kao maternji jezik, a utvrđene su povrede Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Odluka se, kako piše “Klix”, posebno odnosi na obavezu utvrđivanja diskriminacije po pitanju prava na bosanski jezik kao maternji jezik, a utvrđene su povrede Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

– Osnovni sud u Srebrenici je 20. oktobra 2017. godine usvojio i u cijelosti prihvatio tužbene zahtjeve apelanata – skupine roditelja đaka iz Područne škole Konjević-Polje pri Osnovnoj školi “Petar Kočić” u Kravici, kojim je utvrđeno da je tužena strana (Osnovna škola i Ministarstvo prosvjete i kulture RS) diskriminirala apelante na jezičkoj i etničkoj osnovi. Diskriminacija se ogledala u uskraćivanju pravo na obrazovanje na maternjem, bosanskom jeziku, uz pravo da svoj maternji jezik zovu bosanskikm jezikom, pravo da u procesu obrazovanja koriste nastavne udžbenike na bosanskom jeziku te da koriste svoj maternji jezik u procesu obrazovanja u pisanoj i verbalnoj formi. Okružni sud u Bijeljini je uvažio žalbu tužene strane, prvostepenu presudu je preinačio tako što je tužbeni zahtjev u cijelosti odbio – pojašnjava Edin Ikanović iz Foruma za saradnju i istraživanja, koji su pratili postupanje Ustavnog suda u ovom predmetu.

Kako kaže, predmet zatim ide na Vrhovni sud RS-a, gdje je 30. okobra 2018. godine prijedlog za reviziju odbio kao neosnovan. Cijeli slučaj onda je otišao pred Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

– Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ukinuo presude Vrhovnog suda Republike Srpske od 30. januara 2018. godine te se predmet vraća Vrhovnom sudu, koji je dužan po hitnom postupku donijeti novu odluku u skladu s navednim članovima Ustava BiH i Evropske konvencije o ljudskim pravima – dodaje Ikanović.

FSI je nedavno objavio publikaciju “Škola za sve” u okviru koje je utvrđena 21 sporna tačka diskriminacije i isključivanja đaka nevećinskih zajednica u entitetu RS u važećem Nastavnom planu i programu.

– Borba roditelja iz povratničkih zajednica širom RS za priznavanja bosanskog jezika i veću uključenost i obrazovanje bez diskriminacije se ovom novom odlukom Ustavnog suda nastavlja, ovog puta na korak bliže do priznanja prava na naziv i korištenje bosanskog jezika – zaključuje Ikanović.