SARAJEVO ĆE BANKROTIRATI ZBOG ZADUŽIVANJA TROJKE: Na šta će Vlada KS spiskati 53 miliona maraka kredita koje mi moramo vraćati - BH Vijesti

SARAJEVO ĆE BANKROTIRATI ZBOG ZADUŽIVANJA TROJKE: Na šta će Vlada KS spiskati 53 miliona maraka kredita koje mi moramo vraćati


DA LI VLADAJUĆA TROJKA SVJESNO ZAVALJUJE GLAVNI GRAD BOSNE I HERCEGOVINE U DUGOVE IZ KOJIH SE NEĆE MOĆI IZVUĆI: Osobe koje nemaju trunke ekonomske naobrazbe, nastavnici fizičkog, birokrate, samo znaju dići kredit i uložiti ga u skupe projekte za daleko veće iznose od tržišnih, poput nabavke tramvaja za šta su se zadužili za dodatnih 67 miliona KM. A novi tramvaji nam u ovom trenutku nisu prijeko potrebni kao što je neka fabrika koja će zaposliti ljude i stvarati profit

Tako će Vlada KS podići kredit u vrijednosti od 3 miliona maraka od BBI banke Sarajevo, UniCredit Bank Banja Luka 2.657.000 KM, od ASA banke Sarajevo 3.480.000 KM, zatim od Uni Credit Bank tri LOT-a kredita – jedan u iznosu od 2.521.000 KM, drugi 2.155.000 KM i treći 3.250.000 KM.

Od Intesa Sanpaolo banke Vlada će uzeti 3,5 miliona KM kredita, a od UniCredit Bank Mostar 33,2 miliona maraka u pet LOT-ova.

Sredstva od prvog kredita bit će utrošena, kako je navedeno u Odluci Vlade, za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju komunalnih objekata i to 600.000 KM, zatim za pokrivanje akumuliranog deficita iz prethodnih godina milion i 800 hiljada maraka.

Ministarstvu za odgoj i obrazovanje za nabavku opreme u školama bit će doznačeno pola miliona maraka, a za utopljavanje objekata koje koriste osobe u stanju socijalne potrebe u KS 100.000 KM.

LOT II, odnosno 2.657.000 KM bit će utrošeno za nabavku opreme KJKP Rad i to 1,6 miliona KM, pola miliona maraka će biti doznačeno Ministarstvu saobraćaja KS za nabavku stalnih sredstava u obliku prava. Fondu memorijala bit će doznačeno 557.000 KM, 477.000 KM za šehidska groblja i groblja poginulih boraca, te 80.000 KM za sanaciju i rekonstrukciju spomen-obilježja, memorijalnih i spomeničkih kompleksa.

Sredstva iz LOT III bit će utrošena za nabavku specijalne opreme za Upravu policije, u iznosu od 2.590.000 KM, a za nabavku radarskih sistema 890.000 KM.

Dva miliona i 521 hiljada maraka bit će utrošeno za nekoliko projekata, za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje javnih zdravsvenih ustanova KS, za što će biti izdvojena 771.000 KM, zatim 600.000 maraka za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju JU Dom zdravlja KS i milion i 150 hiljada KM za nabavku opreme za JU Dom zdravlja KS.

U okviru LOT-a V kreditna sredstva u iznosu od 2.155.000 KM bit će utrošena za izgradnju prihvatilišta za prosjake i skitnice, i to 400.000 KM, a Ministarstvu kulture i sporta će biti doznačena sredstva u iznosu od milion i 755 hiljada marakaza kapitalne transfere Gradu i općinama.

Ministarstvu saobraćaja KS će za izgradnju i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa dobiti sredstva u iznosu od tri miliona maraka, dok će MUP-u KS za rekonstrukciju i nadziđivanje objekta Prve Policijske uprave biti doznačeno 250.000 maraka.

Za troškove izgradnje zgrade na trasi Južne longitudinale Ministarstvo saobraćaja KS će dobiti sredstva u iznosu od 3,5 miliona maraka u sklopu LOT-a VII.

Za kupovinu stanova za boračku populaciju Vlada će iz kreditnog zaduženja izdvojiti 3,5 miliona maraka, dok će Ministarstvo zdravstva KS za rekonstrukciju i sanaciju centralnog objekta Hitne pomoći izdvojiti milion maraka od kredita.

Za Fakultet zdravstvenih studija, za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz LOT-a IX bit će izdvojeno 1,5 miliona maraka, a još 3,5 miliona maraka izdvaja se za izgradnju zgrade na trasi Južne longitudinale.

Ministarstvu saobraćaja KS će za izgradnju i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa biti doznačeno pet miliona maraka, a Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju komunalnih objekata milion maraka.

Za izgradnju Akademije scenskih umjetnosti će se iz kreditnih sredstava izdvojiti 3,5 miliona maraka, isto toliko za izgradnju i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u okviru projekata koje realizira Ministarstvo saobraćaja KS.

Za kupovinu stanova za boračku populaciju bit će izdvojeno 3,5 miliona maraka, za Izgradnju Univerzitetske biblioteke UNSA milion maraka, kao i 3,5 miliona maraka za izgradnju i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pri Ministarstvu saobraćaja KS.

Posljednji kredit, LOT XIII, u iznosu od 2,7 miliona maraka bit će utrošen za infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u privrednim i poslovno industrijskim zonama KS. Faktor